STRATEŠKI PLAN DRUŠTVA ZA RAZDOBLJE 2016. 2020. GODINE

 

donesen na temelju članka 28., stavka 4. Statuta Društva na  Izbornoj skupštini održanoj 13. travnja 2016. godine .

PDF dokument

Sadržaj:

                                                                                                  

1. Uvod ………………………………………………………………………………………………………..

2. Analiza okruženja u kojem djeluje DMSVŽ …………………………………………………….

3. Opći podaci o  društvu ………………………………………………………………………………..

3.1. Aktivnosti udruge ……………………………………………………………………………..

3.2. Misija, vizija i vrijednosti djelovanja ……………………………………………………..

4. Analiza DMSVŽ …………………………………………………………………………………………

4.1.  SWOT analiza …………………………………………………………………………………

4.2.  Dionice društva ……………………………………………………………………………….

4.3.  Korisnici društva ………………………………………………………………………………

5. Strateški ciljevi 2012.-2016. …………………………………………………………………………

6. Mogućnosti financiranja ………………………………………………………………………………

2

4

6

6

8

9

9

10

10

11

13

 

 1. UVOD

 

 • Društvo multiple skleroze Varaždinske županije (u daljnjem tekstu Društvo) je dobrotvorna, humanitarna udruga osnovana radi unapređenja liječenja, istraživanja, rehabilitacije i zaštite osoba oboljelih od multiple skleroze (u daljnjem tekstu osobe sa MS) i drugih srodnih bolesti, koja okuplja svoje članove na čitavom području Varaždinske županije.
 • Sukladno ciljevima Društva, djeluje na području zaštite zdravlja, socijalne djelatnosti, zaštite ljudskih prava, obrazovanja i znanosti, međunarodne  suradnje i  informativne djelatnosti.

 

Ciljevi Društva su:

 • Primjena i puno poštivanje ciljeva i načela sadržanih u Povelji Ujedinjenih naroda, UN Konvenciji o pravima osoba s invaliditetom, EU Kodeksa dobre prakse o pravima i kvaliteti života osoba oboljelih od multiple skleroze, Standardnih pravila UN-a, Akcijskom planu Vijeća Europe za osobe s invaliditetom za promicanje prava i potpunog sudjelovanja u društvu osoba s invaliditetom, Nacionalne strategije izjednačavanja mogućnosti osoba s invaliditetom, UN Konvenciji o uklanjanju svih oblika diskriminacije žena, Zakonu o ravnopravnosti spolova, Strategiji razvoja sustava socijalne skrbi u RH te drugim dokumentima i zakonskim aktima u kojima je obuhvaćena problematika osoba s invaliditetom.
 • Promicanje ljudskih prava temeljnih sloboda i djelovanje na izjednačavanju mogućnosti osoba oboljelih od multiple skleroze i srodnih bolesti.
 • Stvaranje uvjeta za neovisno življenje i izjednačavanje mogućnosti osoba oboljelih od multiple skleroze i srodnih bolesti.
 • Promicanje invalidnosti kao ljudskog prava, te solidarnosti unutar pokreta osoba oboljelih od multiple skleroze i srodnih bolesti.
 • Poticanje inkluzivnog obrazovanja i zapošljavanja, primjene suvremenih tehnologija, primjene univerzalnog dizajna.
 • Poticanje zdravih stilova življenja.
 • Poticanje i razvoj svih oblika socijalnog poduzetništva, kao oblika samozapošljavanja, održivosti i samofinanciranja udruga.
 • Poticanje i iniciranje unapređenja istraživanja, liječenja, rehabilitacije i zaštite osoba oboljelih od multiple skleroze i srodnih bolesti.
 • Iniciranje i predlaganje nadležnim tijelima mjere za unapređivanje društvenog položaja, ublažavanje negativnih učinaka siromaštva i uloge oboljelih od multiple skleroze i srodnih bolesti te njihove pravne i materijalne zaštite.
 • Poticanje partnerstva između srodnim udrugama, te stvaranje i provedba zajedničkih projekata i programa te jačanje kapaciteta udruga, te poticanje međusektorske suradnje radi zaštite i unapređenja položaja osoba s invaliditetom.
 • Koordiniranje i dogovaranje s krovnom MS organizacijom, Savezom društava multiple skleroze Hrvatske, radi ostvarivanja specifičnih prava osoba s multiplom sklerozom, koja prizlazi iz njihove specifičnosti.

 

Djelatnosti Društva su:

 • Pomoć i podrška osobama oboljelim od multiple skleroze i srodnih bolesti, te ostalim osobama s invaliditetom.
 • Pomoć i podrška osobama u riziku od siromaštva i socijalne isključenosti.
 • Socijalna pomoć i podrška u kući, kod članova.
 • Preventivno djelovanje, unapređivanje i zaštita zdravlja, provođenje preventivnih programa i projekata.
 • Pomoć u kući, kod članova
 • Psihosocijalna pomoć članovima i obitelji, putem radionica
 • Organiziranje slobodnih aktivnosti, radionica, raznih javnih događaja s ciljem okupljanja i informiranja članova.
 • Pružanje usluga osobne asistencije, rehabilitacije i slično, članovima.
 • Jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva.
 • Promicanje društvene solidarnosti, te dobrog upravljanja.
 • Organiziranje posjeta i obilaska djelomično pokretnih i nepokretnih članova, te udaljenih članova.
 • Pružanje humanitarne pomoći.
 • Pružanje besplatne pravne pomoći u kući, kod članova.
 • Suzbijanje i zaštita od diskriminacije posebice osoba s invaliditetom.
 • Poticanje i podupiranje osnivanja klubova, centara, zadruga, ustanova s ciljem izvaninstitucionalnog oblika potpore i neovisnog življenja oboljelih od MS-a i srodnih bolesti.
 • Poticanje primjene suvremene tehnologije, organiziranje informacijskog sustava i razvoj izdavačke djelatnosti u Društvu radi širenja informacija i saznanja o MS-u , te problematike življenja oboljelih od multiple skleroze i srodnih bolesti.
 • Pružanje socijalnih usluga u korist neovisnog življenja za sve kategorije osoba s multiplom sklerozom prema Zakonu o socijalnoj skrbi.
 • Stvaranje uvjeta za izjednačavanje mogućnosti posebno osjetljivih skupina (mladi, nezaposleni, žene, osobe starije od 65 godina).
 • Promicanje i razvoj volonterstva i ostale djelatnosti volonterstva.
 • Javno zagovaranje, sudjelovanje u kreiranju javnih politika.
 • Organiziranje i poticanje suradnje s vladinim i nevladinim udrugama, ustanovama, sindikatima i političkim strankama, fondacijama i zakladama.
 • Rad i suradnja na unapređenju socijalno-zdravstvene zaštite, odmora i oporavka, rješavanju profesionalne i medicinske rehabilitacije, kulturno obrazovnog rada, sporta i rekreacije, te opće društveno-zabavnog života oboljelih od MS-a i srodnih bolesti, te svestrano proučavanje problematike MS-a i srodnih bolesti.
 • Pružanje podrške stvaranju standarda za inovativne socijalne usluge, kvalitetu pružanja izvaninstitucionalnih usluga kao pravo izbora.
 • Rad na prevenciji nasilja nad osobama s invaliditetom.
 • Razvoj i promicanje odgoja i obrazovanja osoba oboljelih od MS-a i srodnih bolesti.

 

O bolesti

Multipla skleroza je bolest središnjeg živčanog sustava, koji se sastoji od mozga i leđne moždine. Oštećuje aksone – produžetke živčanih stanica, koji prenose informacije između mozga i ciljnih organa npr. nogu, očiju, itd. Simptomi su različiti,slabost ili trnjenje ruku i nogu, vidni poremećaji, brzo umaranje, gubitak ravnoteže. Zahvaća mlađu populaciju između 20. i 40. godine života. Žene obolijevaju dvaput češće od muškaraca. Bolest je neizlječiva, ali postoji puno lijekova za ublažavanje simptoma. Multipla skleroza je teška bolest, ali sa njom se živi. Naš rad je usmjeren na pomoć oboljelima i prema njihovom osnaživanju. U Društvu «učimo» kako se nositi sa bolešću i kako što kvalitetnije živjeti sa njom. Tu je pomoć stručnjaka, tu su i članovi, koji među sobom izmjenjuju iskustva o životu sa bolešću.

 

Strateški plan Društva multiple skleroze Varaždinske županije predstavlja rezultat analiza i planiranja provedenih od strane predsjednice i Predsjedništva, te zaposlenika, a usvojen je na Skupštini 21.4.2016. godine. odnosi se na razdoblje 2016. – 2020. godine.

 

 1. ANALIZA OKRUŽENJA U KOJEM DJELUJE DRUŠTVO MULTIPLE SKLEROZE VARAŽDINSKE ŽUPANIJE

 

Položaj Varaždinske županije: sjeverozapadni dio Hrvatske

Površina: 1261,29 m2 (2,23% ukupne površine RH)

Površinom: 3. najmanja županija u Hrvatskoj

Sjedište: Grad Varaždin,

 Stanovništvo: 175.951

Gustoća naseljenosti:139,42 stanovnika/km2,

 

Administrativno uređenje:                                                       

Broj naselja: 302

Gradovi: 6

Općine: 22

Demografski profil:

Osim malog broja novorođenih, veliki izazov predstavlja i starenje populacije, te izraziti odlazak mladih ljudi u ekonomske imigracije, što je jedna od posljedica otvorenog tržišta rada. Iz ovih je podataka vidljivo da se mora raditi na tome da se natalitet poveća, a to se može postići tako da se povećaju životni standard, broj radnih mjesta, te usluge i servisi prvenstveno za djecu predškolskog i školskog odgoja, kako bi roditelji mogli raditi.

Starost: 0 – 19 godina: 44.674 stanovnika; 20 – 59 godina: 101.232 stanovnika; +60 godina: 8.683 stanovnika
Spol: 51.4% žene; 48.6% muškarci

Struktura i razina obrazovanosti:  VSS 5,14%, VŠS 3,44%, SSS 45,41%

 

Iz  povijesti županije

Najstarija hrvatska županija

Prema prvom pisanom spomenu Varaždinska županija je najstarija, među prvima organizirana kao upravno teritorijalna jedinica u hrvatskim zemljama. Spominje se već 20. kolovoza 1181. godine u jednoj Povelji hrvatsko-ugarskog kralja Bele III. zajedno sa županom varaždinskim, imenom Belec još iz perioda 1131. godine. Većim dijelom svoje povijesti Varaždinska županija je obuhvaćala i područje današnje Krapinsko-zagorske županije, dio Koprivničko-križevačke i Međimurske županije. Sve do 1848. godine razdijeljena je u četiri sudbeno-upravna kotara, a od tada pa sve do 1925. godine obuhvaća kotareve: Ivanec, Klanjec, Krapinu, Ludbreg, Novi Marof, Pregradu, Varaždin i Zlatar u čijim sastavima je djelovalo 35 upravnih općina. Prema prvom sustavnom popisu stanovništva 1785/1787. godine Varaždinska županija ima 87.000 stanovnika.

Varaždin- povijesno sjedište županije, ali i državne vlasti.

 

Grad Varaždin, jedan od najstarijih hrvatskih gradova, oduvijek je bio upravno, kulturno i prosvjetno sjedište Varaždinske županije. Još 1209. godine prvi je stekao status slobodnoga kraljevskog grada. Sa svojom baroknom jezgrom i bogatom sakralnom arhitekturom, te iznimno vrijednim umjetničkim inventarom, nezaobilazno je važno ime u povijesti cijele Hrvatske: na raskrižju europskih puteva ponosno je desetak godina (od 1767. do 1776.) nosio ime glavnog grada Hrvatskog Kraljevstva, u kome je zasjedao Hrvatski državni sabor čak 30 puta! U njemu je po prvi puta formirana hrvatska vlast – Bansko vijeće.

 

Ključna uloga u Domovinskom ratu

U novijoj povijesti Varaždinska županija je odigrala jednu od ključnih uloga u Domovinskom ratu. Osvojivši objekte, skladišta, silnu vojnu tehniku i naoružanje 32. Korpusa JNA 1991. godine, odnos snaga na hrvatskim ratištima okrenuo se u našu korist. Varaždinske postrojbe: PU Varaždinska, 104. Brigada HV i 7. Gardijska brigada, legendarne Pume, sudjelovali su, borili se i ginuli na svim ratištima Hrvatske.

 

Kulturno nasljeđe

Neprocjenjive su i neprolazne vrijednosti kulturno nasljeđe Varaždinske županije. Tragovi djelovanja prahistorijskog čovjeka, temelji rimskih utvrda na dravskom limesu i cesta što su povezivale istočne granice sa središtem carstva, ruševni ostaci romanike, gotički crkveni tornjevi, fragmenti fresaka na preostalim zidovima srednjovjekovnih tvrđa, otisci renesanse na pročeljima i na posljetku barok što je trajno izmijenio krajolik u divnome skladu graditeljskog umijeća i posebnih prirodnih ljepota.

 

Varaždinska županija u 20. stoljeću

Županijski će sustav biti obnovljen s hrvatskim osamostaljivanjem 90-tih godina 20. stoljeća. Na temelju Zakona o lokalnoj samoupravi i upravi iz 1993.g. obnovljena je starodrevna Varaždinska županija. Ona je teritorijem znatno manja od stare Županije varaždinske, budući da ne obuhvaća područje Hrvatskog zagorja. Današnja se Varaždinska županija prostire između rijeke Drave na sjeveru, obronaka Slovenskih gorica i gore Macelj na zapadu, te Kalnika i njegovih obronaka na istoku i jugoistoku. Prostire se na površini od 1228 četvornih kilometara i jedna je od teritorijalno manjih, ali i najgušće naseljenih hrvatskih županija.

Gospodarstvo:

BDP po stanovniku: 8.834 EUR Stopa nezaposlenosti: 13,7 %

Prosječna bruto plaća (mjesečno): 806,4 EUR

Ostalo: uz 6 visokih i viših škola –  29 srednjih škola, 11 škola stranih jezika

 

Prema podacima novoformirane baze zaposlenih osoba s invaliditetom u Vž. županiji je 502 zaposlene OSI, sa 63% udjela muških i 37% udjela ženskih osoba.

75,2% OSI ne ma završenu osnovu školu ili ima samo osnovnu školu. 18,6% ima SSS, dok je 1,8% osoba s VS ili VŠS. Specijalno obrazovanje nalazimo kod 4.

Osobe s invaliditetom, prema dostupnim podacima sustava socijalne skrbi u Varaždinskoj županiji, u najvećem broju (77%) žive u obitelji dok ih čak oko 20% živi samo. 2 % ih boravi u ustanovi dok ih oko 1% ima udomitelja ili skrbnika. U nezadovoljavajućim uvijetima stanovanja živi oko 18% osoba s invaliditetom.

Pošto većina naših članova je ženskog roda osvrnut ću se na žene n sa invaliditetom.

U odnosu na muškarce s invaliditetom, žene s invaliditetom su u svim segmentima društva u podređenom položaju i suočavaju se s puno većim poteškoćama, kako u javnoj tako i u privatnoj sferi – ostvarivanju prava na odgovarajuće stanovanje, zdravstvene usluge, obrazovanje, stručno osposobljavanje i zapošljavanje te je veća vjerojatnost, u odnosu na osobe s invaliditetom muškog spola, da će biti institucionalizirane. Također, izložene su nejednakosti pri zapošljavanju, unapređivanju i dobivanju jednake plaće za jednaki rad, pristupanju osposobljavanju i prekvalifikaciji, a rijetko sudjeluju u gospodarskom odlučivanju. One se često, zbog svog tjelesnog oštećenja oslanjaju na druge osobe te im prepuštaju donošenje odluka što rezultira gubitkom osjećaja kontrole nad vlastitim životom i manjkom samopouzdanja.

Prema podacima Ureda za državnu upravu u Varaždinskoj županiji, u županiji je registrirano preko 1700 udruga. Taj veliki broj udruga rezultat je jednostavne registracije i nepostojanja obveze brisanja neaktivnih udruga.  Na služenim stranicama županije navedeno je tridesetak udruga s područja zdravlja i socijalne skrbi, dvadesetak ekoloških, oko tridesetak poljoprivrednih,  a samo u Varaždinu postoji preko 140 sportski udruga. Do drugih podataka nismo uspjeli doći, ali je činjenica da vrlo veliki broj udruga postoji samo na papiru. Zbog svega toga bitno je da lokalna i regionalna zajednica prepozna rad udruga čiji su projekti ili programi od interesa za opće dobro i onda ih financijski podrži i mogući njihov razvoj.

 
 

Najvažniji problemi koje su udruge istaknule su slijedeći:

 • Financiranje troškova održavanja hladnog pogona i naknada zaposlenicima;
 • Neprimjerena zakonska regulativa;
 • Nedostatak adekvatnog prostora za rad;
 • Nedostatak suradnje s javnim sektorom;
 • Netransparentni način financiranja civilnog sektora od strane javnog sektora;
 • Neadekvatan pristup medija civilnom sektoru;
 • Ne umreženost različitih udruga na nivou Županije;
 • Nedostatna educiranost o mogućnostima financiranja;
 • Nedostatak partnerstva s ostalim sektorima;
 • Neprepoznata važnost ovog sektora u društvu;
 • Nedostatno znanje o knjigovodstvenom praćenju poslovanja udruga.

 

 

 1. OPĆI PODACI O DRUŠTVU

 

Društvo multiple skleroze Varaždinske  županije registrirano je 6.11.2002. kada je održana osnivačka skupština. Kao županijsko Društvo član je Saveza multiple skleroze Hrvatske, a preko Saveza, član Zajednice SOIH-a. OD 2008. djeluje Klub u Ludbregu, a od 2011.  Klub u Lepoglavi.

Trenutno okuplja 101  člana  iz cijele županije. Od toga broja je 18 muškaraca i 83 žena.

Struktura po godinama starosti je slijedeća:

Manje od 20 0%   (0)
20-29 4.210%   (4)
30-39 21.05%   (23)
40-49 24.21%   (25)
50-59 28.42%   (28)
60-69 14.73%   (15)
70-79 4.210%   (4)
80 i više 3.157%   (3)

 

Najmlađi član  ima 21, a najstarija članica ima 84 godine.

Njih 30 ima 100% tjelesnog oštećenja, zatim njih 7 ima 90%,a njih  23 80%. Od 95 člana njih 65% ima od 80 – 100% tjelesnog oštećenja.

 

Tijela Društva:

Organizacijska struktura Društva multiple skleroze Varaždinske županije:

 • Skupština – upravljačko tijelo Društva
 • Predsjednik i Dopredsjednik– predstavlja i zastupa Društvo
 • Predsjedništvo – izvršno tijelo društva
 • Nadzorni odbor – nadzire zakonitost rada svih tijela Društva osim Skupštine

 

Skupštinu čine  svi punopravni članovi Društva

 

Predsjednik/ica – Irena Vrdoljak,dipl.oec

Predsjedništvo – Danica Gerić – članica

Irena Kokijer – članica

Ljiljana Krušec – članica

Željka Vuković – članica

Irena Vrdoljak – predsjednica Predsjedništva i Društva

Nadzorni odbor – Višnja Šilec – predsjednica

Bosiljka Tepeš – članica

Ruža Josipović – članica

 

Svi članovi Predsjedništva  i predsjednica izabrani su na redovnoj Izbornoj Skupštini 10.05.2012. godine i mandat im traje 4 godine. Na izbornoj sjednici Skupštine bit će izabrano novo vodstvo – izabran novi ljudi ili potvrđeni stari u novom mandatu.

 

3.1 Aktivnosti udruge

 

Društvo multiple skleroze Varaždinske županije osnovano je 1994. godine kao Društvo multiple skleroze Hrvatske Regionalna sekcija Varaždin i tako djelovala 8 godina, kada se Društvo, zbog određenih problema raspada. No, predsjednica DMSH  nije odustala od Varaždina i njezinom inicijativom na Skupštini 6.11.2002. u Varaždinu se ponovo osniva regionalna sekcija sa sjedištem u Gornjem Knegincu. To razdoblje obilježilo je nepostojanje vlastitog prostora, pa je adresa udruge bila adresa tadašnje predsjednice. Aktivnosti Društva bile su ograničene na aktivnosti za koje prostor nije bio potreban. Sastojale su se u posjetima članovima, pružanja usluga  UZV po Seltzeru u vlastitom domu, te prigodnim druženjima.

 

Na skupštini Društva u 5. mjesecu 2004. godine DMSH Regionalna sekcija Varaždin prerasta u Društvo multiple skleroze Varaždinske županije. Dotadašnje Društvo multiple skleroze Hrvatske postaje Savez DMSH sa sjedištem u Zagrebu, koji okuplja dvadesetak županijskih i gradskih udruga. Te 2004. ciljevi su bili poticanje unapređenja liječenja, istraživanja, rehabilitacije i zaštite osoba oboljelih od multiple skleroze. Prošle 2012. Godine Skupština je donijela novi Statut gdje su ciljevi prošireni prema današnjem stanju okruženja u kojem djelujemo.

Gradsko poglavarstvo je na sjednici od 20. srpnja 2004. godine donijelo odluku da između ostalih neprofitnih udruga i našem Društvu dodijeli prostor u ulici J. Križanića 33. u Varaždinu. Dodjeljivanjem toga prostora počinje i veći zamah u radu Društva. Dobili smo prostor za smještaj ureda i mjesto za koordinaciju djelovanja Društva.

 

DMS Varaždinske županije danas ima 101  članova od kojih je 17  muških. Nažalost bolesnih je sve više. Nekad smo godišnje upisali do 4 nova člana  ili članice,a posljednih godina do 8 novih članica ili članova.Četrdesetak članova je iz samog Varaždina, a ostalih šestdesetak je iz svih gradova i mjesta Varaždinske županije.

Pošto okupljamo oboljele iz cijele županije nastojimo i  djelovati «županijski».

 

Zahvaljujući sredstvima, koja su preostala iz starog načina raspodjele, te sredstvima lokalne zajednice tj. donacijama Varaždinske županije, gradova i općina županije uspjeli smo zainteresiranim članovima pružiti terapiju UZV po Seltzeru i terapiju elektromagnetskim rezonantnim sustavom (eMRS). Također se posjećivalo teže pokretne i nepokretne članove. U prostorijama Društva početkom 2005. počinje djelovati kreativna radionica Društva. Izrađuje se nakit od fimo-mase, slike od suhog cvijeća, radi se sa špagom i oslikava se staklo.

 

U petom mjesecu 2006. godine počinje sa radom mala psihoterapijska grupa, kao zaseban projekt financiran od MZSS. Iste godine počelo je sa radom debatni klub za mlade, čija se voditeljica educirala preko projekta SDMSH-a.

 

Moglo bi  se reći da je 2006. bila prijelomna godina. Te godine MZSS nam je odobrilo provođenje trogodišnjeg programa „Osnaživanje oboljelih u Društvu multiple skleroze Varaždinske županije“. On se sastojao od postojećih projekata, kao što su kreativne radionice, psihoterapijske grupa, debatni klub, UZV po Seltzeru, ali i novih kao medicinska gimnastika, predavanja, klub u Ludbregu i osnivanje grupe volontera.

 

Provodili su se i projekti: psihoške radionice, debatni klubovi. 2009. godine odobreno je dvogodišnje financiranje osnovne djelatnosti. Zaposlena je tajnica na pola radnog vremena.

Od 2008. Počelo se sa projektom „Osobnog asistenta“ Od tri u početku, sada imamo devet korisnica usluge OA. 2016. godine ponovo je odobreno trogodišnji program osobnih asistenata.

Prošle 2015. godine kao partner EU projektu Društvu multiple skleroze Krapinsko-zagorske županije. Preko EU projekta još dvije članice su počele koristiti usluge osobnog asistenta. Trenuto zaposleno 12 osobnih asistenata, koji brinu o 12 naših članica, osoba s invaliditetom.

 

+ 2011. odobreno financiranje trogodišnjeg programa „Za kvalitetniji život“.

Ovaj trogodišnji program osmišljen je s ciljem prevencije institucionalizacije i povećanja socijalnog uključivanja korisnika. Zaposlene su četiri domaćice na puno radno vrijeme.

Od 2011, redovito se koriste mogućnosti zapošljavanja preko javnih radova.

+ Kreativna radionica –  jednom tjedno uz  druženje, svatko prema svojoj sklonosti izrađuje – nakit od fimo mase, razne vrste ručnog rada, cvijeće od papira, oslikava staklo, izrađuje slike od suhog cvijeća.

+ Mala psihoterapijska grupa  – psihoterapija koristi da se osoba «pomiri» sa svojom bolešću, da prihvati svoja ograničenja, da nauči lakše prepoznati različite simptome, da upozna zdrave snage u svom duhu i tijelu, koje će omogućiti efikasniju borbu s bolešću i bolje uklapanje u okolinu. Provodi se jednom tjedno, izvodi je psiholog – psihoterapeut. Grupa je otvorenog tipa. Oboljeli ulazi  u grupu i izlazi kada to sam želi.

+ Debatni klub za mlade oboljele od MS-a – multipla skleroza, bolest mladih. Obzirom da se mladi teže odlučuju za učlanjenje u Društvo, još više ih je izvan Društva. Iako simptomi bolesti nisu stalno prisutni, spoznaja da se oni mogu nepredvidivo pojaviti povećava rizik razvoja anksioznosti, depresije, socijalne izoliranosti i drugih teških posljedica.

Debatni klub za mlade oboljele od MS-a, prepoznat je kao oblik timskog rada koji potiče grupnu koheziju, razvija kritično mišljenje, toleranciju, stječe znanja i i razvija društvenu aktivnost.

+ Medicinska gimnastikaoboljelima je fizička aktivnost neophodna. Dva puta tjedno pod vodstvom višeg fizioterapeuta provodi se medicinska gimnastika, prilagođena oboljelima.

+ Predavanja – 6 puta godišnje organiziraju se stručna predavanja iz raznih područja – neurolog, fizijatar, psiholog, socijalni radnik.

+ grupa volontera – posjeti svim članovima Društva, prvenstveno nepokretnima i teško pokretnima

+ klub u Ludbregu – približavanje članovima u drugim mjestima županije, neke aktivnosti kao medicinska gimnastika i UZV po Seltzeru su se provodile u Ludbregu

+ klub u Lepoglavi – osnovan 2011 – dva puta mjsečno članice se sastaju ili kao kreativna radionica ili grupa za samopomoć –okuplja oboljele iz Lepoglave i Ivanca, te okolice

+ SOS za MS – podrška i razvoj socijalnih usluga i inkluzivnog volonterstva – zaposlena osoba na pola radniog vremena kao organizatot volontiranja – opći cilje projekta – unaprijediti sposobnosti udruga osoba s invaliditetom za pružanje socijalnih i volonterskih usluga, te jačanje partnerstva na lokalnom nivou

 

Četiri osnovna principa neovisnog življenja koji su sadržani u Nacionalnoj strategiji izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom od 2007. do 2015. :

 

1.Svaki je ljudski život od velike vrijednosti

 

2.Svatko ima pravo na životni izbor neovisno o oštećenju

 

3.Osobe s invaliditetom neovisno o fizičkom, intelektualnom ili senzornom oštećenju imaju pravo preuzeti kontrolu svojih života

 

4.Osobe s invaliditetom imaju puno pravo sudjelovanja u svakodnevnom životu   

 

3.2. VIZIJA, MISIJA, VRIJEDNOSTI DJELOVANJA

 

Vizija

Društvo jednakih mogućnosti s pravima i obvezama svake osobe uvažavajući njezine potrebe i poštujući njezino dostojanstvo.

 

Misija

Društvo multiple skleroze Varaždinske županije je neprofitna udruga koja kroz javno djelovanje, savjetovanje, edukacije, pružanje socijalnih usluga, suradnju i udruživanje radi na stvaranju uključivog, ravnopravnog i poticajnog okruženja za oboljele od multiple skleroze i srodnih bolesti.

 

Vrijednosti i principi djelovanja

 1. Poštivanje i zaštita ljudskih prava i uvažavanje različitosti
 2. Neprihvatljivost svake diskriminacije i govora mržnje
 3. Međusobno uvažavanje članova i poštivanje različitih interesa
 4. Otvorena komunikacija i pravodobna razmjena informacija među članovima
 5. Unaprijed dogovoren i zajednički nastup prema institucijama vlasti
 6. Demokratsko donošenje odluka i ravnopravna zastupljenost članova u procesu donošenja i provedbi odluka
 7. Odgovornost članova za dogovoreno i transparentnost u radu Društva
 8. Promicanje vrijednosti rada Društva kod ostalog stanovništva u lokalnoj zajednici
 9. Poštivanja Etičkog kodeksa ponašanja u Društvu.

 


 1. ANALIZA DRUŠTVA MULTIPLE SKLEROZE VARAŽDINSKE ŽUPANIJE

 

4.1. SWOT ANALIZA

 

  SNAGE SLABOSTI
U

N

U

T

A

R

NJ

E

–      Brojnost članova Društva;

–      Educiranost članova i zposlenika;

–      Dostupnost informacijama (članstvo u Savezu)

–      Raznovrsnost projekata i programa koje Društvo provodi;

–      Podrška važnih dionika;

–      Suradnja s lokalnom samoupravom;

–      Savjetovanje i upućivanje članova na njihova prava;

–      Korištenje SKYPE-a;

–      Organizator volontiranja;

–      Brojnost volontera.

–     Strah od neuspjeha;

–     Teritorijalna disperzija članova;

–     Loša prometna povezanost;

–     Neprilagođen pristup osobama s invaliditetom;

–     Nedovoljna financijska sredstava;

–     Nezainteresiranost i pasivnost članova Društva;

–     Nedostatni ljudski resursi;

–     Nedovoljno razvijeni komunikacijski kanali prema članovima;

–     Narušeni dobri odnosi među članovima.

 

  PRILIKE PRIJETNJE
V

A

NJ

S

K

E

–      ratificiranje Konvencije o pravima OSI,

–      Nacionalna politika za osobe s invaliditetom,

–      Nacionalna strategija za izjednačavanje mogućnosti m osoba s invaliditetom

–      povezanost na državnoj razini u SDMSH (edukacije, seminari),

–      dobra suradnja s medijima,

–      dobra suradnja s institucijama iz

–      civilnog i državnog sektora,

–      Brojni domaći donatori;

–      Društveno odgovorno poslovanja;

–      Nacionalna strategija za potporu

razvoju civilnog društva ,

–      Nacionalna politika za obitelj i mlade,

–      Članstvo u EU,

–      Politika o regionalnom razvoju,

–      Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom ,

–      Povezanost na državnoj razini u Savez Društva multiple skleroze,

–      Hrvatske, a preko Saveza i članstvo u Međunarodnoj,

–      organizaciji oboljelih od MS‐a,

–      Članstvo u Zajednici SOIH-a,

–      porast broja članova.

–   Neprovođenje Zakona i podzakonskih akata;

–   Smanjenje proračunskih sredstava za

rad udruga;

–   Pasivnost i neznanje građana u zajednici na problematiku oboljelih od multiple skleroze;

–   Nesigurnost financiranja.

 


4.2. DIONICI DRUŠTVA

 

 • Članovi Društva – korisnici usluga – zastupanje, podrška
 • Lokalna i regionalna samouprava – partnerstvo u projektima
 • Nacionalna Zaklada za razvoj civilnog društva
 • Javne ustanove na prostoru Varaždinske županije
 • Privatni poduzetnici
 • Javni sektor
 • Ustanove socijalne skrbi
 • Zdravstvene ustanove
 • Mediji
 • Druge udruge u županiji i Republici Hrvatskoj

 

4.3. KORISNICI DRUŠTVA

 

 • Osobe oboljele od multiple skleroze
 • Osobe s invaliditetom
 • Obitelji oboljelih i od MS-a i osoba s invaliditetom

 

 

 

 1. STRATEŠKI CILJEVI DRUŠTVA OD 2016. DO 2020. GODINE

 

  STRATEŠKI CILJEVI AKTIVNOSTI REZULTATI POTREBNI RESURSI ODGOVORNA OSOBA
1. Osnažiti oboljele i povećati kvalitetu života

1.1  uspostaviti sustav  socijalnih usluga

1.2  unaprijediti postojeći program usluga

1.1.1.     provođenje usluga OA

1.1.2.     provođenje usluga domaćice

1.2.1. održavanje psihološke grupe

1.2.2.održavanje predavanja stručnjaka

1.2.3. održavanje kreativne grupe

1.2.4.educiranje članova obitelji

 

1.1.1.1.

11 mjesečnih  planova

11 mjesečnih izvješaja

1.1.1.2.

zaposleno  5 OA na neodređeno  vrijeme

7.OA  na određeno vrijeme

1.1.1.3.posjećeno 11 korisnika usluga OA

1.1.1.4. odgođeno institucionalno zbrinjavanje 3 korisnika

1.1.2.1.planira se  zaposliti  3 domaćice na određeno vrjeme

1.1.2.2 .tri mjesečna izvještaja o radu pojedinačni (za svakog korisnika)i skupni

1.1.2.3.pružanje pomoći  12-storici korisnika u kući i van  nje

1.2.1.1. 2 x mjesečno potpisne liste prisutnosti

1.2.1.2. prosječno 10 polaznica- ispunjeni i obrađeni evaluacijski listići polaznika-napravljena analiza

1.2.1.3.poboljšanje psihofizičkih aktivnosti polaznica

1.2.2.1.  svaka 4 mjeseca 1 predavanje stručnjaka

1.2.2.2. potpisne liste prisutnosti

1.2.2.3. prosječno 25-30 prisutnih- ispunjeni i obrađeni evaluacijski listići –napravljena analiza

1.2.3.1. jednom tjedno – prosječno 10 polaznica

1.2.3.2. poboljšanje fine motorike ruku polaznica radionice

1.2.3.3. savjetovanje na istoj razini – oboljeli od MS-a

1.2.4.1.

jednom godišnje  edukacija psihologa

1.1.1.1.

11osobnih asistenata

financiranje

 

1.1.2.1

3 domaćice

1 administrativni  radnik

Ured-prostor

financiranje

 

1.2.1.1.

Psiholog

Prostor

financiranje

 

 

1.2.2.1.

Socijalni radnik, neurolog, urolog, fizijatar

Prostor

financiranje

 

1.2.3.1.

Voditeljica kreativne radionice

Prostor

Materijal za izradu

financiranje

 

1.2.4.1.

Psiholog

Prostor

financiranje

 

 

 

 

Andrea Miter

 

Irena Vrdoljak

Andrea Miter

 

 

Irena Vrdoljak

Andrea Miter

 

 

Irena Vrdoljak

Andrea Miter

 

 

 

Nepoznato

 

 

 

 

 

 

Irena Vrdoljak

Ljiljana Husnjak

2. Jačati kapacitete Društva

2.1. jačati ljudske      resurse

2.2. povećati financijska sredstva

 

2.1.1. redovne edukacije zaposlenika

2.1.2.edukacije članova- info- radionice

2.1.3.

Informiranje članova Društva putem Društvenih mreža, web stranica i ostalih medija

2.1.4. uvođenje standarda kvalitete socijalnih usluga

2.1.5.organizirati volontere

2.2.1. prijavljivanje na raspisane natječaje, na državnom i lokalnom nivou

2.2.2. prijavljivanje na natječaje EU fondova

2.1.1.1.

Dobivena priznanja i diplome

2.1.2.1.

Dobivena priznanja i diplome

2.1.3.1.

Broj posjeta na društvenim mrežama i web stranicama

2.1.4.1.

Postojanje Statuta

2.1.4.2. Postojanje etičkog kodeksa

2.1.4.3.

Registar i baza jpodataka

2.1.5.1.

23  volontera

2.2.1.1.

4 natječaja na državnom nivou – 2 odobrena

2.2.1.2.

6 lokalna natječaja – 6 odobreno

2.2.2.1.

Umrežavanje sa drugim udrugama civilnog društva

 

2.1.1.

Stručnjaci različitih profila

Prostor

Financiranje

2.1.3.

Kompjuterska oprema

Osoba za održavanje

Prostor

Financiranje

2.1.4.

Kadrovi

Oprema

Financiranje

2.1.5.

Voditelj volontera

2.2.1.

Djelatnik za pisanje projekata i programa

Oprema

financiranje

 

 

Irena Vrdoljak

 

 

 

Andrea Miter

 

 

 

 

 

 

 

Andrea Miter

 

Irena Vrdoljak

Irena Vrdoljak

3. Povećati vidljivost i utjecaj Društva u lokalnoj zajednici

3.1 poticati djelovanje klubova

3.2 javno djelovati

3.3 . raditi na umrežavanju udruga OSI

3.1.1.poticati djelovanje klubova Ludbreg i Lepoglava

3.1.2.poticati rad Kluba mladih

3.2.1. sudjelovati na tribinama

3.2.2. organizirati tribine

3.2.3. medijska aktivnost

3.3.1. zajedničko sudjelovanje na projektima i manifestacijama

3.1.1.1.

Približavanje članovima s područja Ludbrega i Lepoglave

Financiranje putem programa i projekata-grad Ludbreg i grad Lepoglava

3.1.2.1.

Potpisna lista prisutnih

3.2.1.1.organizirati tribine i sudjelovati na drugim tribinama

3.2.2.1. organizirati tribine

3.2.3.1.sudjelovati  na lokalnoj TV, 1-2 puta – prigodni datumi

Sudjelovati  na lokalnom radiju –prigodni datumi

Intervju u  lokalnim novinama i portalima

3.3.1.1.

Štand na Špancirfestu

Aktivno sudjelovanje na tribini

„OSI – položaj  nevidljivih ljudi u zajednici“

3.3.1.2.aktivno sudjelovanje na tribinama drugih udruga OSI

3.1.1.

Predsjednice klubova Ludbreg i Lepoglava

Prostor

Financiranje

Prostor

 

 

Danica Gerić

Vesna Lepoglavec

Marija Grobenski

 

 

 

 

Irena Vrdoljak

 

Irena Vrdoljak

 

 

 

Irena Vrdoljak

 


 1. MOGUĆNOSTI FINANCIRANJA PROJEKATA I PROGRAMA

 

 1. Varaždinska županija
 2. Grad Varaždin
 3. Grad Ivanec
 4. Grad Lepoglava
 5. Grad Ludbreg
 6. Grad Novi Marof
 7. Grad Varaždinske Toplice
 8. 22 općine – Bednja, Breznica, Breznički Hum, Beretinec, Cestica, Donja Voća, Gornji Kneginec, Jalžabet, Klenovnik, Ljubešćica, Mali Bukovec, Martijanec, Maruševec, Petrijanec, Sračinec, Sveti Đurđ, Sveti Ilija, Trnovec Bartolovečki, Veliki Bukovec, Vidovec, Vinica, Visoko
 9. Ministarstvo socijalne politike i mladih
 10. Ministarstvo znanosti sporta i obrazovanja
 11. Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva
 12. Ministarstvo zdravlja
 13. Ministarstvo kulture
 14. Razne banke
 15. Gospodarstvo Varaždinske županije
 16. INA
 17. Ured Vlade Republike Hrvatske
 18. Prihodi ostvareni od dozvoljenih aktivnosti – kreativna radionica

 

 

Predsjednica Društva multiple skleroze

Varaždinske županije

Irena Vrdoljak dipl.oec

 

 

U Varaždinu, 13.4.2016. godine