K  A  Z  A  L  O

 

I. OPĆE ODREDBE.. 2

II. CILJEVI I DJELATNOSTI DRUŠTVA.. 3

III. FINANCIRANJE.. 6

IV. JAVNOST DJELOVANJA DRUŠTVA.. 6

V. POVEZIVANJE  I  DRUGI  OBLICI  SURADNJE.. 7

VI. ČLANSTVO.. 7

VII.  TIJELA DRUŠTVA.. 9

VIII. SKUPŠTINA  DRUŠTVA.. 9

IX. IZVANREDNA  SKUPŠTINA.. 11

X. PREDSJEDNIŠTVO.. 11

XI. NADZORNI  ODBOR.. 13

XII. PREDSJEDNIK.. 14

XIII. DOPREDSJEDNIK.. 15

XIV. STRUČNE SLUŽBE.. 15

TAJNIK/ICA.. 15

BLAGAJNIK.. 16

XV. POSLOVI PO PROJEKTIMA I PROGRAMIMA.. 16

XVI. LIKVIDATOR.. 16

XVII. VOLONTERI. 17

XVIII. INVENTURNA KOMISIJA.. 17

XIX.  IMOVINA  I  ODGOVORNOST  DRUŠTVA  ZA  OBAVEZE.. 17

XX. PRESTANAK  RADA  DRUŠTVA.. 18

XXI. RJEŠAVANJE SPOROVA I SUKOBA INTERESA.. 19

XXII. PRIJELAZNE  I  ZAVRŠNE  ODREDBE.. 19

 

 

Na temelju članka 13. Zakona o udrugama (“Narodne novine” br. 74/14),  Skupština Društva multiple skleroze Varaždinske županije, na sjednici održanoj 24.9.2015. godine u Varaždinu, Jurja Križanića 33 donijela je

S  T  A  T  U  T
DRUŠTVA MULTIPLE SKLEROZE
VARAŽDINSKE ŽUPANIJE

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

 

1)  Ovim se Statutom uređuje naziv udruge, skraćeni naziv, naziv na stranom jeziku, skraćeni naziv na stranom jeziku; sjedište udruge; teritorij djelovanja udruge; zastupanje; znak udruge i njegov izgled, izgled pečata udruge; ciljevi udruge; područja djelovanja udruge sukladno ciljevima; ciljane skupine udruge; djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi udruge; gospodarske djelatnosti udruge sukladno zakonu (ako ih udruga obavlja odnosno planira obavljati); način osiguranja javnosti djelovanja udruge; uvjeti i način učlanjivanja u udrugu, prestanak članstva, prava, obveze i odgovornosti članova, stegovna odgovornost članova i način vođenja popisa članova; tijela udruge, njihov sastav i način sazivanja sjednica, izbor, opoziv, ovlasti, način odlučivanja i trajanje mandata u tijelima upravljanja te način sazivanja skupštine u slučaju isteka mandata; izbor i opoziv likvidatora udruge; prestanak postojanja udruge; imovina udruge, te način stjecanja i raspolaganja imovinom udruge; postupak s imovinom u slučaju prestanka udruge; način rješavanja sporova i sukoba interesa unutar udruge i druga pitanja od značaja za Društvo multiple skleroze Varaždinske županije.

Članak 2.

 

1)    Puni naziv udruge je: DRUŠTVO MULTIPLE  SKLEROZE VARAŽDINSKE   ŽUPANIJE.

2)    Skraćeni naziv udruge: DMS VŽ. ŽUPANIJE.

3)    Engleski naziv udruge je: Association of Multiple Sclerosis of Varazdin Country

4)    Skraćeni naziv udruge na engleskom jeziku je: AMSVC.

5)    Udrugu zastupa predsjednik/ca i dopredsjednik/ca.

6)    Skupština može ovlastiti i druge osobe.

7)    Sjedište udruge je u Varaždinu.

8)    Odluku o promjeni adrese sjedišta donosi Predsjedništvo Društva.

9)    U daljnem tekstu umjesto naziva udruga upotrebljava se naziv Društvo.

 

Članak 3.

 

1)   Društvo je registrirana pri Uredu državne uprave u Varaždinskoj županiji.          .

2)   Društvo djeluje na području Varaždinske županije, članica je Saveza društava multiple skleroze Hrvatske, a može surađivati sa sličnim nacionalnim i međunarodnim organizacijama.

3)   Društvo se može učlaniti u srodne međunarodne udruge radi ostvarivanja zajedničkih ciljeva i razmjene iskustava za djelovanje u korist osoba oboljelih od multiple skleroze i srodnih bolesti.

4)   Svojstvo pravne osobe Društvo stječe upisom u registar udruga kod nadležnog upravnog tijela.

5)   Društvo je neprofitna, nestranačka i nepolitička  pravna osoba.

 

Članak 4.

 

1)   Društvo ima svoj  pečat okruglog oblika promjera 30 mm sa upisanim tekstom uz rub pečata: “DRUŠTVO MULTIPLE SKLEROZE VARAŽDINSKE ŽUPANIJE”.

2)   Društvo u svom radu može koristiti i okrugli pečat promjera 15 mm sa upisanim tekstom uz rub pečata: “Društvo multiple skleroze Varaždinske županije”.

3)   U sredini pečata nalazi se znak Društva.

 

Članak 5.

 

1)      Društvo ima svoj znak.

2)    Znak Društva je četvrtastog oblika i predstavlja koso položen kvadrat sastavljen od četiri polja, od kojih je gornji crvene boje, donji bijele, a bočna polja predstavljaju crne i bijele linije koje predstavljaju stilizirana slova MS. Oko kvadrata je napisano DRUŠTVO MULTIPLE SKLEROZE VŽ. ŽUPANIJE.

3)   Znak Društva dopušten je i u crno – bijeloj boji.

 

Članak 6.

 

1)   Društvo ima svoj žiro račun.

2)   Potpisnici na žiro računu su Predsjednik, i najmanje jedan član Predsjedništva kojeg ovlasti Predsjedništvo.

3)   Za bezgotovinska plaćanja potreban je jedan potpis.

 

II. CILJEVI I DJELATNOSTI DRUŠTVA

Članak 7.

 

1)   Društvo multiple skleroze Varaždinske županije (u daljnjem tekstu Društvo) je  dobrotvorna, humanitarna udruga osnovana radi unapređenja liječenja, istraživanja, rehabilitacije i zaštite osoba oboljelih od multiple skleroze (u daljnjem tekstu osobe sa MS) i drugih srodnih bolesti, koja okuplja svoje članove na čitavom području Varaždinske županije.

2)   Sukladno ciljevima Društva, djeluje na području zaštite zdravlja, socijalne djelatnosti, zaštite ljudskih prava, obrazovanja i znanosti,  međunarodne  suradnje i  informativne djelatnosti.

 

Članak 8.

 

Ciljevi Društva su:

1)        Primjena i puno poštivanje ciljeva i načela sadržanih u Povelji Ujedinjenih naroda, UN Konvenciji o pravima osoba s invaliditetom, EU Kodeksa dobre prakse o pravima i kvaliteti života osoba oboljelih od multiple skleroze, Standardnih pravila UN-a, Akcijskom planu Vijeća Europe za osobe s invaliditetom za promicanje prava i potpunog sudjelovanja u društvu osoba s invaliditetom, Nacionalne strategije izjednačavanja mogućnosti osoba s invaliditetom, UN Konvenciji o uklanjanju svih oblika diskriminacije žena, Zakonu o ravnopravnosti spolova, Strategiji razvoja sustava socijalne skrbi u RH te drugim dokumentima i zakonskim aktima u kojima je obuhvaćena problematika osoba s invaliditetom.

2)        Promicanje ljudskih prava temeljnih sloboda i djelovanje na izjednačavanju mogućnosti osoba oboljelih od multiple skleroze i srodnih bolesti.

3)        Stvaranje uvjeta za neovisno življenje i izjednačavanje mogućnosti osoba oboljelih od multiple skleroze i srodnih bolesti.

4)        Promicanje invalidnosti kao ljudskog prava, te solidarnosti unutar pokreta osoba oboljelih od multiple skleroze i srodnih bolesti.

5)        Poticanje inkluzivnog obrazovanja i zapošljavanja, primjene suvremenih tehnologija, primjene univerzalnog dizajna.

6)        Poticanje zdravih stilova življenja.

7)        Poticanje i razvoj svih oblika socijalnog poduzetništva, kao oblika samozapošljavanja, održivosti i samofinanciranja udruga.

8)        Poticanje i iniciranje unapređenja istraživanja, liječenja, rehabilitacije i zaštite osoba oboljelih od multiple skleroze i srodnih bolesti.

9)        Iniciranje i predlaganje nadležnim tijelima mjere za unapređivanje društvenog položaja, ublažavanje negativnih učinaka siromaštva i uloge oboljelih od multiple skleroze i srodnih bolesti te njihove pravne i materijalne zaštite.

10)    Poticanje partnerstva između srodnim udrugama, te stvaranje i provedba zajedničkih projekata i programa te jačanje kapaciteta udruga, te poticanje međusektorske suradnje radi zaštite i unapređenja položaja osoba s invaliditetom.

11)    Koordiniranje i dogovaranje s krovnom MS organizacijom, Savezom društava multiple skleroze Hrvatske, radi ostvarivanja specifičnih prava osoba s multiplom sklerozom, koja prizlazi iz njihove specifičnosti.

 

Članak 9.

 

Djelatnosti Društva su:

1)        Pomoć i podrška osobama oboljelim od multiple skleroze i srodnih bolesti, te ostalim osobama s invaliditetom.

2)        Pomoć i podrška osobama u riziku od siromaštva i socijalne isključenosti.

3)        Socijalna pomoć i podrška u kući, kod članova.

4)        Preventivno djelovanje, unapređivanje i zaštita zdravlja, provođenje preventivnih programa i projekata.

5)        Pomoć u kući, kod članova

6)        Psihosocijalna pomoć članovima i obitelji, putem radionica

7)        Organiziranje slobodnih aktivnosti, radionica, raznih javnih događaja s ciljem okupljanja i informiranja članova.

8)        Pružanje usluga osobne asistencije, rehabilitacije i slično, članovima.

9)        Jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva.

10)    Promicanje društvene solidarnosti, te dobrog upravljanja.

11)    Organiziranje posjeta i obilaska djelomično pokretnih i nepokretnih članova, te udaljenih članova.

12)    Pružanje humanitarne pomoći.

13)    Pružanje besplatne pravne pomoći u kući, kod članova.

14)    Suzbijanje i zaštita od diskriminacije posebice osoba s invaliditetom.

15)    Poticanje i podupiranje osnivanja klubova, centara, zadruga, ustanova s ciljem izvaninstitucionalnog oblika potpore i neovisnog življenja oboljelih od MS-a i srodnih bolesti.

16)    Poticanje primjene suvremene tehnologije, organiziranje informacijskog sustava i razvoj izdavačke djelatnosti u Društvu radi širenja informacija i saznanja o MS-u , te  problematike življenja oboljelih od multiple skleroze i srodnih bolesti.

17)    Pružanje socijalnih usluga u korist neovisnog življenja za sve kategorije osoba s multiplom sklerozom prema Zakonu o socijalnoj skrbi.

18)    Stvaranje uvjeta za izjednačavanje mogućnosti posebno osjetljivih skupina (mladi, nezaposleni, žene, osobe starije od 65 godina).

19)    Promicanje i razvoj volonterstva i ostale djelatnosti volonterstva.

20)    Javno zagovaranje, sudjelovanje u kreiranju javnih politika.

21)    Organiziranje i poticanje suradnje s vladinim i nevladinim udrugama, ustanovama, sindikatima i političkim strankama, fondacijama i zakladama.

22)    Rad i suradnja na unapređenju socijalno-zdravstvene zaštite, odmora i oporavka, rješavanju profesionalne i medicinske rehabilitacije, kulturno obrazovnog rada, sporta i rekreacije, te opće društveno-zabavnog života oboljelih od MS-a i srodnih bolesti, te svestrano proučavanje problematike MS-a i srodnih bolesti.

23)    Pružanje podrške stvaranju standarda za inovativne socijalne usluge, kvalitetu pružanja izvaninstitucionalnih usluga kao pravo izbora.

24)    Rad na prevenciji nasilja nad osobama s invaliditetom.

25)    Razvoj i promicanje odgoja i obrazovanja osoba oboljelih od MS-a i srodnih bolesti.

 

Članak 10.

 

1)   Statut Društva osnovni je opći akt Društva.

2)   Svi ostali opći akti Društva moraju biti usklađeni s odredbama Statuta Društva.

3)   Odredbe akata Društva koji su u suprotnosti s odredbama Statuta ne mogu se primjenjivati.

 

Članak 11.

 

1)   Prijedlog Statuta utvrđuje Predsjedništvo i upućuje Skupštini na raspravu i usvajanje.

2)   Statut se smatra usvojenim kada ga prihvati natpolovična većina svih prisutnih članova na Skupštini, nakon provedene rasprave.

 

Članak 12.

 

1)   Postupak za izmjenu i dopunu Statuta pokreće Predsjedništvo Društva i/ili 1/3 punopravnih, punoljetnih članova/ica Skupštine.

2)   Izmjene i dopune Statuta Društva donose se prema postupku za donošenje Statuta.

3)   Inicijativa za izmjene i dopune Statuta podnosi se u pisanom obliku Predsjedništvu Društva sa utvrđenim dnevnim redom sjednice u skladu s odredbama Statuta, koji je prijedlog izmjena i dopuna dužan uvrstiti na dnevni red prve sljedeće sjednice Skupštine.

4)   Prijedlog izmjena i dopuna Statuta mora sdržavati novu formulaciju članaka Statuta čije se izmjene i dopune predlažu uz obrazloženje prijedloga.

 

 

Članak 13.

 

1)   U Društvu nije dopuštena diskriminacija obzirom na dob, rasu, boju kože, spol, spolno opredjeljenje, bračnog stanja, jezik, vjeru, političko ili drugo uvjerenje, narodnost, etničko ili socijalno podrijetlo, imovinu, sindikalno članstvo, a posebno po vrsti i stupnju invaliditeta te kršenje sloboda i prava čovjeka i građana.

2)   Članovi upravljačkih tijela Društva u svim poslovima od interesa i značaja za Društvo moraju postupati: časno, pošteno, savjesno, odgovorno i nepristrano čuvajući vlastitu vjerodostojnost i vjerodostojnost Društva.

3)   Članovi upravljačkih tijela Društva u obavljanju djelatnosti, ne smiju svoj privatni interes stavljati ispred intetresa Društva.

4)   U slučaju da su privatni interesi člana upravljačkih tijela Društva u suprotnosti s interesom Društva ili kad privatni interes utječe ili može utjecati na nepristrani rad člana upravljačkog tijela Društva, u obavljanju djelatnosti Društva, član upravljačkog tijela Društva koji se zatekne u sukobu interesa dužan je o tome izvijestiti Predsjedništvo Društva, i ako je moguće, izuzeti se od daljnjeg rada od konkretnih djelatnosti.

5)   U slučaju dvojbe o mogućem sukobu interesa bilo koji član upravljačkog tijela može zatražiti mišljenje Predsjedništva Društva.

 

Članak 14.

 

1)   Tumačenje odredaba ovog Statuta daje Predsjedništvo Društva.

2)   O svim proceduralno – statutarnim pitanjima koja nisu uređena ovim Statutom odlućuje Skupština/Predsjedništvo Društva.

3)   Predsjedništvo je ovlašteno uskladiti Statut s nomotehničkim i jezičnim principima, ukoliko to zahtjeva nadležno državno tijelo.

 

III. FINANCIRANJE

Članak 15.

 

Radi ostvarivanja svojih ciljeva, Društvo i njegovi članovi, mogu  pribavljati financijska sredstva sukladno važećim propisima.

 

IV. JAVNOST DJELOVANJA DRUŠTVA

Članak 16.

 

1)   Rad Društva i njegovih tijela je javan što se osigurava:

–       otvorenošću i dostupnošću javnosti sjednicama tijela Društva,

–       izdavanjem vlastitih glasila i drugih publikacija te putem odgovarajućih priopćenja,

–       objavljivanjem i raspravljanjem o programskoj orijentaciji, godišnjem programu rada, pojedinim programima, izvješću o radu Društva,

–       korištenjem informacijskih i komunikacijskih tehnologija (internetske stranice, društvene mreže i slično),

–       Putem javno dostupnog Registra udruga i Registra neprofitnih organizacija,

2)   Iznimno javnost se može isključiti.

3)   Odluku o isključenju javnosti donosi predsjedništvo.

4)   Tijela Društva dužna su odgovoriti na upite o svom radu, koje im upućuju članovi i odgovarajuća tijela vlasti.

 

V. POVEZIVANJE  I  DRUGI  OBLICI  SURADNJE

Članak 17.

 

1)   Radi učinkovitijeg ostvarivanja svojih ciljeva, Društvo je članica Saveza društava multiple skleroze Hrvatske (u daljnjem tekstu: Savez).

2)   Društvo se može učlaniti i u srodne nacionalne i međunarodne organizacije radi ostvarivanja zajedničkih ciljeva i razmjene iskustava, za djelovanje u korist osoba oboljelih od multiple skleroze, te njihovih obitelji.

3)   Društvo imenuje dva delegata u Skupštinu Saveza iz redova članova tijela upravljanja Društva. Delegati Skupštine Saveza nakon imenovanja daju pisanu izjavu o pristanku obavljanja dužnosti delegata.

4)   U cilju što potpunijeg ostvarivanja ciljeva, Društvo surađuje sa udrugama iz područja svoga djelovanja koje imaju slične ciljeve, te sa nadređenim upravnim tijelima i službama čija je djelatnost od izravnog ili neizravnog značaja za udrugu i osobe oboljele od multiple skleroze i srodnih bolesti. Odluku o udruživanju s drugim udrugama donosi Skupština Društva.

 

Članak 18.

 

1)   Društvo može osnovati Stručno savjetodavne odbore za: Medicinska pitanja, Informativnu djelatnost, Praćenje i provedbu UN Konvencije o pravima osoba s invaliditetom, Tumačenje i provedbu principa neovisnog življenja.

2)   Stručno savjetodavni odbori nemaju svojstvo pravne osobe, a djeluju temeljem  Poslovnika o radu.

 

Članak 19.

 

1)   Društvo može osnovati klubove (podružnice) na čitavom području Varaždinske županije. Klubovi (podružnice) se osnivaju radi ostvarenja ciljeva, te učinkovitijeg djelovanja Društva. Klubovi (podružnice) nemaju svojstvo pravne osobe. Odluku o osnivanju i ukidanju podružnica donosi Skupština Društva na prijedlog Predsjedništva Društva.

2)   Stručno savjetodavni odbori nemaju svojstvo pravne osobe, a djeluju temeljem  Poslovnika o radu.

 

VI. ČLANSTVO

Članak 20.

 

1)   Članom Društva može postati svaka fizička i pravna osoba sukladno zakonu i statutu.

2)   Pravna osoba svoje članstvo u Društvu ostvaruje putem ovlaštenog predstavnika.

3)   Članom Društva mogu postati i osobe mlađe od 14 godina, za koje pisanu izjavu o učlanjenju u Društvo daje zakonski zastupnik ili skrbnik, dok za osobe s navršenih 14 godina zakonski zastupnik ili skrbnik daje pisanu suglasnost.

 

 

Članak 21.

 

Članstvo u Društvu može biti punopravno, podupirajuće i pridruženo.

–       Punopravni članovi Društva su osobe oboljele od multiple skleroze ili srodnih bolesti,  koja ima ispunjenu pristupnicu ili zdravstveno socijalni list potpisan od strane liječnika neurologa.

–       Podupirajući članovi mogu biti fizičke i pravne osobe koje pomažu i daju doprinos radu Društva putem donacija, pokroviteljstva ili drugih načina materijalne pomoći.

–       Pridruženi član Društva može postati svaki građanin koji ima izuzetne zasluge u ostvarivanju temeljnih zadaća Društva te koji svojim radom, ugledom i zalaganjem doprinosi kvaliteti života osoba oboljelih od multiple skleroze i srodnih bolesti,  razvijanju demokratskih odnosa, napretku i ugledu Društva

 

Članak 22.

 

1)   Društvo vodi registar članova u elektronskom i pisanom obliku .

2)   Svaki član dobrovoljno daje podatke za Bazu podataka, koju vodi SDMSH.

3)   Registar članova sadrži:

–  podatke o osobnom imenu,

–  osobni identifikacijski broj (OIB),

–  datum rođenja,

–  datum pristupanja Društvu,

–  kategorija članstva,

–  datum prestanka članstva u Društvu,

–  adresi člana,

–  broju telefona,

–  adresi e-pošte,

4)   Registar članova  vode predsjednik/ca  i tajnik/ca Društva, a prema potrebi može se  ovlastiti i druge osobe Društva.

5)   Pristup Bazi podataka predsjednik/ca Društva i  tajnik/ca Društva.

6)   U koliko član promijeni prebivalište dužan je o tome izvijestiti tajnika.

 

Članak 23.

 

Prava i obveze članova:

–       Plaćanje članarine,

–       Da sudjeluju  i odlučuju u radu Skupštine Društva,

–       Da Skupštini i drugim tijelima Društva podnose izvješće o pojedinim pitanjima iz njihova djelokruga te budu obaviješteni o stajalištima tijela kojim je upućen prijedlog,

–       Da biraju i budu birani u tijela Društva,

–       Da podnose molbe i žalbe tijelima Društva,

–       Da imaju člansku iskaznicu Društva,

–       Da  iniciraju i predlažu pokretanje akcija od zajedničkog interesa u svezi rada Društva, njegove društvene uloge i položaja oboljelih od multiple skleroze i srodnih bolesti,

–       Da sudjeluju u kreiranju i realiziranju programa rada Društva i ovog Statuta,

–       Da budu informirani o radu tijela Društva, kao i o pitanjima od zajedničkog interesa,

–       Da čuvaju i podižu  ugled društva,

–       Da čuvaju materijalna dobra Društva i izvršavaju preuzete obveze.

 

 

Članak 24.

 

Članstvo u Društvu prestaje:

–       Prestankom postojanja Društva,

–       Pismenim istupom iz članstva Društva, danom podnošenja pisane izjave o istupanju iz članstva koja se podnosi Predsjedništvu Društva,

–       Isključenjem zbog neplaćanja članarine za uzastopne tri (3) godine, a o tome pismenim putem ne obavijesti Društvo, te zbog kršenja odredbi Statuta Društva i Etičkog kodeksa. Odluku o isključenju donosi Predsjedništvo, te dostavlja članu u roku od 15 dana od dana donošenja,

–        član nezadovoljan odlukom Predsjedništva može podnijeti prigovor Skupštini,

–       Prigovor Skupštini podnosi se u pismenom obliku u roku od 15 dana od prijema odluke o isključenju,

–       Odluka Skupštine je konačna,

–       Do donošenja odluke Skupštine sva prava člana miruju.

 

VII.  TIJELA DRUŠTVA

Članak 25.

 

Članovi  upravljaju Društvom neposredno na Skupštini i putem izabranih predstavnika u drugim tijelima Udruge

Tijela Društva su:

1)   Skupština,

2)   Predsjedništvo,

3)   Nadzorni odbor,

4)   Predsjednik/ica,

5)   Dopredsjednik/ica.

 

VIII. SKUPŠTINA  DRUŠTVA

Članak 26.

 

1)   Skupština Društva najviše je tijelo upravljanja Društvom.

2)   Skupštinu društva čine svi punoljetni punopravni, podupirajući i pridruženi članovi Društva ili njihovi predstavnici izabrani na način propisan Statutom udruge. Predstavnika pravne osobe članice udruge imenuje osoba ovlaštena za zastupanje pravne osobe.

3)   Pravo glasa imaju samo punopravni, punoljetni članovi.

4)   Članovi Skupštine biraju delegate za Skupštinu Saveza

5)   Mandat zastupnicima u Skupštini Saveza traje četiri (4) godine, te nema ograničenja za njegov ponovni izbor

6)   Član Skupštine Društva može i prije isteka mandata u skupštini Saveza biti opozvan zbog kršenja propisa i statutarnih odredbi na zahtjev članova Skupštine.

 

Članak 27.

 

1)   Skupštine može biti redovita, izborna i izvanredna. Skupština redovito zasjeda jednom u tijeku godine, dok se izborna sjednica Skupštine održava svake četvrte godine.

2)   Sjednice skupštine saziva Predsjednik/ca Društva na vlastitu inicijativu. U odluci o sazivanju Skupštine Predsjednik/ca utvrđuje dnevni red sjednice, te dan i mjesto održavanja sjednice.

3)   Predsjednik/ca je dužan/na sazvati sjednicu Skupštine kada to zatraži najmanje 1/3 članova Društva.

4)   U svom zahtjevu za sazivanje Skupštine predlagatelji su obvezni predložiti dnevni red sjednice.

5)   Ako predsjednik/ca ne sazove sjednicu Skupštine u roku od 30 dana od dana dostave zahtjeva iz stavka 5. Ovog članka, sazvat će je predlagatelj (odluka mora sadržavati prijedlog dnevnog reda, te mjesta, sata i dana održavanja sjednice).

 

Članak 28.

 

Dužnosti Skupštine su:

1)        Usvaja Statut Društva, druge opće akte, te njegove izmjene i dopune,

2)        Usvaja plan rada i financijski plan za sljedeću kalendarsku godinu i izvješće o radu za prethodnu kalendarsku godinu Društva.

3)        Usvaja godišnje financijsko izvješće.

4)        Donosi strateški plan rada Društva za najmanje 4 godine unaprijed.

5)        Raspravlja i odlučuje o izvješćima o radu tijela Društva.

6)        Odlučuje o žalbama u skladu s ovim Statutom.

7)        Bira i opoziva predsjednika i dopredsjednika Društva, članove Predsjedništva i Nadzornog odbora.

8)        Odlučuje o udruživanju u saveze, zajednice, mreže i druge oblike povezivanja udruge.

9)        Odlučuje o promjeni ciljeva i djelatnosti, gospodarskih djelatnosti, prestanku rada i raspodjelu imovine Društva.

10)    Donosi odluke o statusnim promjenama Društva, te odlučuje i o drugim pitanjima, koja Statutom nisu utvrđena nadležnost drugih tijela društva.

11)    Društvo imenuje dva delegata u Skupštinu Saveza iz redova članova tijela upravljanja Društva na mandat od četiri godine. Delegati Skupštine Saveza nakon imenovanja daju pisanu izjavu o pristanku obavljanja dužnosti delegata.

12)    U slučaju opoziva i/ili otkaza delegata, predsjedništvo bira novog koji nastavlja mandat delegata na čije je mjesto izabran.

13)    Radi i druge poslove utvrđene Zakonom, ovim Statutom i drugim aktima Društva.

 

Članak 29.

 

Skupština odlučuje

1)   Skupština Društva pravovaljano odlučuje ako sjednici prisustvuje najmanje jedna trećina punoljetnih punopravnih članova.

2)   Ukoliko u roku od 30 minuta, računajući od trenutka kada je zakazan početak Skupštine nema kvoruma, daje se pauza od 30 minuta i nakon tog vremena Skupština je pravovaljana ako je prisutno najmanje 10% punoljetnih punopravnih članova, a odluke donosi većinom glasova prisutnih članova.

3)   O radu sjednice vodi se zapisnik koji se trajno čuva u arhivi udruge.

 

Članak 30.

 

Glasovanje

1)   Na sjednici Skupštine glasovanje je javno, ako Skupština ne odluči drugačije.

2)   Članovi Predsjedništva i Nadzornog odbora ne mogu glasovati kada se radi o njihovom razrješenju ili o pitanjima koja se odnose na njihovo djelovanje.

 

IX. IZVANREDNA  SKUPŠTINA

Članak 31.

 

1)   Predsjedništvo Društva dužno je sazvati izvanrednu Skupštinu kada to zatraži 1/3  članova Skupštine Društva pismenim putem.

2)   U svom zahtjevu o sazivanju izvanredne Skupštine predlagatelji su obavezni predložiti dnevni red sjednice.

3)   Ako Predsjedništvo ne sazove sjednicu izvanredne Skupštine u roku od 30 dana od dana prijema zahtijeva iz stavka 1. ovog članka sazvat će je predlagatelj.

4)   Odluka predlagatelja o sazivanju izvanredne sjednice Skupštine treba sadržavati prijedlog dnevnog reda, dan, sat i mjesto održavanja sjednice Skupštine.

 

Članak 32.

 

1)   U slučaju isteka mandata svih tijela Društva, Skupštinu Društva saziva posljednja osoba ovlaštena za zastupanje koja je upisana u registar udruga prema odredbama ovog Statuta.

 

X. PREDSJEDNIŠTVO

Članak 33.

 

1)   Predsjedništvo Društva izvršno je tijelo Skupštine koje rukovodi radom, izvršava odluke i zaključke Skupštine, vodi poslovanje Društva, odlučuje o svim pitanjima iz svoje nadležnosti u skladu sa Zakonom, Statutom, Etičkim kodeksom i ostalim pravnim aktima, te radi i druge poslove utvrđene na Skupštini.

 

Članak 34.

 

1)   Predsjedništvo sa Predsjednikom broji 5 članova.

2)   Predsjednik Društva ujedno je i predsjednik Predsjedništva

3)   Članove Predsjedništva bira Skupština od punopravnih punoljetnih članova Društva na prijedlog predsjednika Društva kao mandatara.

4)   Predsjedništvo Društva za svoj rad odgovorno je Skupštini Društva.

 

Članak 35.

 

1)   Predsjednik/ca i članovi/ce Predsjedništva mogu biti razriješeni dužnosti i prije isteka mandata ako:

–       Postupaju suprotno odlukama Skupštine,

–       Podnesu ostavku,

–        Naruše ugled društva.

2)   U slučaju prestanka dužnosti Predsjednika/ce, do izbora novog zamjenjuje ga najstariji član Predsjedništva ili član kojega imenuje Skupština.

 

 

Članak 36.

 

1)   Zajednička sjednica novoizabranog i prethodnog Predsjedništva u cilju primopredaje dužnosti treba se održati u roku od sedam (7) dana nakon izbora.

2)   O primopredaji se vodi zapisnik koji potpisuju svi nazočni članovi novog i prethodnog Predsjedništva.

3)   Odgovornost članova prethodnog Predsjedništva prestaje tek izvršenom primopredajom svih članova Predsjedništva.

 

Članak 37.

 

Dužnosti  Predsjedništva

1)        Provoditi odluke  i zaključke Skupštine.

2)        Provoditi i brinuti o provedbi Statuta i akata Društva.

3)        Brinuti o provedbi svih donesenih odluka glede ostvarivanja ciljeva Društva

4)        Upravlja imovinom Društva kao dobar gospodar i brine o pravilnom korištenju sredstava.

5)        Utvrđuje prijedloge Statuta, općih akata, te njihovih izmjena i dopuna

6)        Donosi odluke u skladu sa Statutom Društva

7)        Skupštini podnosi izvješće o svom radu i financijskom poslovanju

8)        Utvrđuje prijedlog plana i programa rada djelovanja društva, kao i prijedlog materijalno – financijskog plana, te prijedlog srednjoročnih i dugoročnih planova razvoja

9)        Imenuje povjerenstva i komisije, stručne odbore,  određuje im sastav, zadaće i rokove izvršenja

10)    Donosi odluku o primanju u status punopravnih, pridruženih i podupirajućih članova

11)    Predlaže skupštini počasne i zaslužne članove

12)    Predlaže visinu članarine i drugih obaveza članova spram Društva

13)    Osigurava sve uvjete za obavljanje administrativno-tehničkih i organizacijskih zadaća

14)    Imenuje i razrješuje dužnosti tajnika

15)    Predlaže zaslužene članove za dodjelu priznanja, nagrada ili zahvalnica

16)    Obavlja i druge poslove u skladu sa Statutom i drugim općim aktima Društva

17)    Na prijedlog Predsjednika imenuje Dopredsjednika Predsjedništva koji je ujedno i dopredsjednik Društva

18)    Predsjedništvo, na prijedlog Predsjednika, daje suglasnost za projekte i programe sukladno raspisanim natječajima za financijske potpore.

19)    Odlučuje o suradnji i povezivanju s drugim Društvima i srodnim organizacijama.

20)    Imenuje članove inventurne komisije

21)    Imenuje likvidatora Društva sukladno Zakonu o udrugama

 

Članak 38.

 

1)   Predsjedništvo radi i odlučuje na sjednicama.

2)   Sjednice Predsjedništva održavaju se prema potrebi, a najmanje jednom u tri mjeseca.

3)   Sjednice Predsjedništva saziva predsjednik/ca Društva.

4)   Sjednice Predsjedništva sazivaju se pismenim putem ili telefonom najmanje 4 dana prije održavanja, a u hitnim slučajevima najmanje 2 dana ranije.

5)   U izuzetnim i hitnim slučajevima, Predsjedništvo može pojedine odluke donositi pismenim i telefonskim izjašnjavanjem i izjašnjavanjem putem e-pošte, s time da se na sljedećoj sjednici verificira donijeta odluka

6)   Na sjednice Predsjedništva može se pozvati i predsjednik Nadzornog odbora koji istoj prisustvuje bez prava odlučivanja.

Članak 39.

 

1)   Predsjedništvo može punovažno odlučivati i donositi odluke i zaključke ako je  na sjednici nazočan natpolovičan broj članova Predsjedništva.

2)   Odluke i zaključci donose se većinom glasova nazočnih članova.

3)   Na sjednici Predsjedništva glasovanje je javno, ako predsjedništvo ne odluči drugačije

1)   Na sjednicama Predsjedništva vodi se zapisnik.

2)   Zapisnici sa sjednica Predsjedništva čuvaju se u pismohrani Društva kao dokument trajne vrijednosti.

 

Članak 40.

 

1)   Ukoliko se broj članova Predsjedništva smanji iz bilo kojeg razloga za najviše dva (2) člana u toku mandata, Predsjedništvo ih je dužno kooptirati, s tim da prva Skupština potvrđuje izbor

2)   U slućaju da se broj članova Predsjedništva smanji za više od tri (3) člana, Predsjedništvo je dužno sazvati Izvanredu izbornu Skupštinu radi izbora članova Predsjedništva

3)   Izvanredna skupština treba se održati u roku od 30 dana od nastupa okolnosti iz prethodnog stavka.

4)   Mandat kooptiranih ili novoizabranih članova Predsjedništva traje do isteka mandata članova Predsjedništva u koji su izabrani.

 

XI. NADZORNI  ODBOR

Članak 41.

 

1)   Nadzorni  odbor sastoji se od predsjednika i dva člana kojeg bira Skupština.

2)   Članove Nadzornog odbora ne mogu biti ujedno i članovi drugih tijela Društva.

3)   Nadzorni odbor radi na sjednicama koje najmanje jedanput  u tri mjeseca saziva njegov predsjednik a odluke donosi većinom glasova.

4)   Mandat članova Nadzornog odbora traje četiri godine te mogu biti izabrani za još jedan mandat.

5)   Članu Nadzornog odbora mandat može prestati i prije vremena na koje je izabran, ako bude razrješen od strane Skupštine, te u drugim slučajevima i na način propisan odredbom članka 23. Statuta.

 

Članak 42.

 

1)   Dužnosti Nadzornog odbora

–       Nadziranje primjene Statuta, ostalih općih akata, te provedbu odluka Skupštine i Predsjedništva.

–       Nadziranje materijalno – financijskog poslovanja Društva.

–       Prati i analizira ostvarenje financijskog plana Društva.

–       Nadzire provođenje određenih odluka koje mu se dostavljaju na uvid.

–       Nadzire provođenje odluka svih izvršnih tijela društva.

2)   Sva tijela Društva dužna su omogućiti Nadzornom odboru uvid u sve spise, te mu dati potrebne obavijesti o svojoj djelatnosti.

3)   O obavljenom nadzoru nadzorni odbor jednom godišnje podnosi pismeno izvješće predsjedništvu, te na redovnom zasjedanju Skupštine društva.

 

XII. PREDSJEDNIK

Članak 43.

 

1)   Predsjednika/cu  Društva bira Skupština između svojih članova.

2)   Za Predsjednika/cu  Društva može se kandidirati poslovno sposobni član Društva.

3)   Novoizabrani Predsjednik/ca  Društva svoj mandat potvrđuje pismenom izjavom.

4)   Predsjednik/ca se bira na 4 godine i može biti ponovno biran više mandata uzastopno.

5)   Predsjednik/ca Društva ujedno je i predsjednik/ca Predsjedništva.

6)   U slučaju odsutnosti ili spriječenosti Predsjednika/ce, zamjenjuje ga Dopredsjednik/ca  sa svim pravima i ovlastima.

7)   Ukoliko se predsjedniku/ci ne produži mandat, ima dužnost ostati još jednu (1) godinu kao savjetnik novoimenovanom Predsjedniku/ci, osiguravajući time opstojnost i kontinuitet rada Društva.

8)   Za svoj rad Predsjednik/ica je odgovoran Predsjedništvu i Skupštini.

 

Članak 44.

 

Dužnosti predsjednika

1)        Predsjednik predstavlja i zastupa Društvo, odgovara za zakonitost njegovor rada te osigurava redovito djelovanje tijela Društva.

2)        Priprema, saziva i vodi sjednice Predsjedništva.

3)        Odgovara za zakonitost rada Društva.

4)        Potpisuje odluke, sklapa ugovore i druge mjere koje donosi Skupština i Predsjedništvo.

5)        Predsjednik je materijalno – financijski naredbodavac i odgovoran je za materijalno – financijsko poslovanje Društva.

6)        Izrađuje prijedlog Strateškog plana rada Društva za mandatno razdoblje

7)        Izrađuje prijedlog Operativnog plana rada za sljedeću kalendarsku godinu

8)        Brine o korištenju imovine Društva

9)        Dostavlja zapisnik s redovne sjednice Skupštine nadležnom uredu koji vodi registar udruga

10)    Obavlja i druge poslove u skladu s ovim Statutom i drugim općim aktima Društva

11)    Predsjednik može za dio svojih nadležnosti ovlastiti dopredsjednika/cu,  tajnika/cu ili nekog od članova predsjedništva.

12)    Za svoj rad predsjednik/ca je odgovoran/na Skupštini Društva.

13)    Predsjednik/ca podnosi Skupštini društva godišnje izvješće o svom radu.

 

Članak 45.

 

1)   Predsjedniku Društva može prestati mandat prije isteka vremena na koje je biran:

– na vlastiti zahtjev

– u slućaju nemogućnosti obavljanja dužnosti duljem od 6 mjeseci

– te opozivom

2)   Postupak za opoziv Predsjednika Društva može se pokrenuti na zahtjev najmanje 1/3 punopravnih punoljetnih članova Skupštine

3)   O zahtjevu za opoziv Predsjednika raspravlja se i odlućuje na izvanrednoj sjednici Skupštine Društva koja se saziva u skladu sa odredbama ovog Statuta

4)   Predsjednik Društva biti će opozvan ako je odluka o opozivu donesena većinom svih punopravnih punoljetnih članova Skupštine

5)   U slučaju prestanka mandata Predsjednika Društva prije isteka vremena na koje je biran provodi se postupak izbora novog Predsjednika Društva za preostali dio mandata na Izvanrednoj skupštini Društva

6)   U slučaju odsutnosti ili spriječenosti, predsjednika/cu u svim poslovima zamjenjuje Dopredsjednik/ca.

 

XIII. DOPREDSJEDNIK

Članak 46.

 

1)   U slučaju odsutnosti ili spriječenosti Predsjednika Društva u svim poslovima zamjenjuje ga Dopredsjednik, ukoliko sam Predsjednik ne odredi drugaćije.

2)   Odredbe ovog Statuta o izboru, trajanju mandata i prestanku mandata Predsjednika Društva na odgovarajući se način primjenjuje na Dopredsjednika.

 

XIV. STRUČNE SLUŽBE

Članak 47.

 

1)   Radi obavljanja stručnih, materijalno – financijskih, administrativno tehničkih i drugih poslova i zadataka neophodnih za ostvarivanje programa rada i djelatnosti Društva, njegovih radnih tijela i skupina, osniva se stručna služba s potrebnim brojem djelatnika koji utvrđuje Predsjedništvo.

2)   Međusobna prava, obveze i odgovornosti djelatnika stručne službe i Društva uređuju se ugovorom o radu, koji zaključuju djelatnici Stručne službe i ovlaštena osoba Društva, kao predstavnik poslodavca.

 

TAJNIK/ICA

Članak 48.

 

1)   Tajnik/ica Društva je stručna osoba koja osigurava pravilan i pravodoban rad dužnosnika i tijela Društva.

2)   Tajnika/icu Društva bira i  imenuje Predsjedništvo na mandat od četiri godine za obavljanje stručno-administrativnih poslova u Društvu.

3)   Nema ograničenja ponovnog izbora tajnika/ice.

4)   Za svoj rad tajnik/ica odgovara predsjedniku i Predsjedništvu Društva, a preko njih Skupštini.

5)   Tajnik/ca Društva vodi registar članova.

 

Članak 49.

 

1)   Tajnik/ica Društva posao obavlja profesionalno i za svoj rad tajnik je plaćen.

2)   Odlukom predsjedništva sa tajnikom zasniva se radni odnos.

3)   Tajnik Društva poslove obavlja u sjedištu Društva, a po potrebi i na terenu u punom radnom vremenu.

 

 

BLAGAJNIK

Članak 50.

 

1)   Blagajnika imenuje Predsjedništvo Društva na prvoj sjednici nakon izbora.

2)   Blagajnik za svoj rad odgovara Predsjedniku/ici i Predsjedništvu Društva, a preko njih i Skupštini.

 

Članak 51.

 

Dužnosti blagajnika:

1)   Blagajnik obavlja sve poslove u vezi s materijalnim i financijskim poslovanjem Društva u skladu s važećim propisima o financijskom poslovanja neprofitnih organizacija.

2)   Blagajnik vodi propisane poslovne knjige i ostale financijske dokumente.

3)   O svom radu blagajnik šestomjesečno podnosi pismeno izvješće Predsjedništvu.

4)   Skupštini Društva blagajnik podnosi pismeno izvješće o financijskom poslovanju tijekom godine.

 

XV. POSLOVI PO PROJEKTIMA I PROGRAMIMA

Članak 52.

 

1)   Sukladno odobrenim  sredstvima po ugovoru o financiranju projekata i programa zapošljavaju se, po potrebi, voditelji i izvoditelji istih:

–       Poslovi koordinatora projekata i programa Društva

–       Poslovi osobnog asistenta

–       Poslovi gerontodomaćice

–       Poslovi fizioterapeuta

–       Poslovi psihologa

–       Poslovi osnivanja zadruge za obavljanje gospodarske djelatnosti, sukladno posebnim propisima

–       Te po potrebi i drugi poslovi

 

XVI. LIKVIDATOR

Članak 53.

 

1)   Likvidatora Društva  bira i imenuje Skupština

2)   Likvidator može biti osoba/pravna osoba koja nije član Društva

3)   Likvidator ima/nema pravo na naknadu troškova za svoj rad iz sredstava društva, u visini koju određuje skupština na prvoj sjednici nakon njegovog imenovanja.

4)   Likvidator društva zastupa društvo u postupku likvidacije te se otvaranjem likvidacijskog postupka upisuje u registar udruga kao osoba ovlaštena za zastupanje do okončanja i brisanja Društva iz registra udruga.

5)   U postupku likvidacije likvidator je dužan:

–       Utvrditi stanje na poslovnom računu društva

–       Utvrditi knjigovodstveno stanje dugovanja i potraživanja

–       Utvrditi ostalu imovinu društva te pribaviti iz službene evidencije ministarstva financije-porezne uprave potvrdu o nepostojanju duga s osnove javnih dugovanja

–       U slučaju dugovanja, dužan je objaviti poziv vjerovnicima da prijave svoje tražbine prema Društvu

–       U slučaju potraživanja dužan je pozvati dužnike na plaćanje dugova te4 raspodijeliti preostalu imovinu sukladno odredbi članka 53. Zakona o udrugama.

–       Nakon raspodjele preostale imovine, likvidator je dužan u roku od 8 dana od okončanja likvidacijskog postupka podnijeti nadležnom uredu državne uprave završni račun i izvješće o provedenom likvidacijskom postupku.

–       U slučaju da likvidator utvrdi da imovina društva nije dovoljna za namirenje obveza, dužan je u roku od osam dana o tome obavijestiti nadležni sud radi pokretanja stečajnog postupka.

 

XVII. VOLONTERI

Članak 54.

 

1)   Temeljem Zakona o volonterstvu Društvo kao organizator volontiranja propisuje tko su volonteri Društva:

– Predsjednik Društva

– Dopredsjednik Društva

– članovi Predsjedništva Društva

– članovi Nadzornog odbora Društva

– članovi Stručnih odbora Društva

2)   Po potrebi mogu se uključiti i volonteri izvan Društva

3)   O volonterskom radu vodi se evidencija u Društvu

4)   S volonterima se sklapaju ugovori o volontiranju sukladno Zakonu o volonterstvu

5)   Jednom godišnje podnosi se izvješće nadležnom Ministarstvu

 

XVIII. INVENTURNA KOMISIJA

Članak 55.

 

1)   Jednom godišnje, Predsjedništvo Društva formira inventurnu komisiju.

2)   Inventurna komisija se sastoji od tri (3) člana, koji između sebe biraju Predsjednika inventurne komisije, a ne mogu biti zaposlenici Društva.

3)   Jednom godišnje inventurna komisija dužna je izvršiti inventuru zajedničke imovine društva.

4)   Predsjednik inventurne komisije podnosi Izvješće Predsjedništvu Društva.

 

XIX.  IMOVINA  I  ODGOVORNOST  DRUŠTVA  ZA  OBAVEZE

Članak 56.

 

1)   Za svoje obveze Društvo odgovara svojom imovinom u skladu sa Zakonom.

2)   Društvo raspolaže svojom imovinom samo za ostvarivanje ciljeva i obavljanje djelatnosti određenih Statutom, u skladu sa Zakonom

3)   O raspolaganju imovinom odlućuje Predsjedništvo

 

Članak 57.

 

Imovinu Društva čine:

1.    Novčana sredstva

2.    Nekretnine

3.    Pokretnine

4.    Ostali prihodi

 

Članak 58.

 

Za ostvarivanje svojih ciljeva, programa/projekata i zadataka, Društvo ostvaruje sredstva iz

1.    državnog proračuna,

2.    fondova, fondacija i zaklada,

3.    članarine,

4.    dobrovoljnih priloga, uplata donatora, sponzora, darovanja, ostavštine te prihoda od organiziranja manifestacija i obavljanja drugih djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi

5.    prihoda od izdavanja publikacija  u skladu sa Zakonom

6.    domaćih i međunarodnih, vladinih i nevladinih, srodnih i suradničkih organizacija i udruga,

7.    ostalih prihoda ostvarenih sukladno zakonu

 

Članak 59.

 

1)   Društvo vodi poslovne knjige i sastavlja financijska izvješća prema propisima kojima se uređuje način vođenja računovodstva neprofitnih organizacija.

2)   Odlukom Predsjedništva može se cjelokupno materijalno i financijsko poslovanje povjeriti fizičkoj ili pravnoj osobi koja se profesionalno bavi pružanjem usluga vođenja materijalno – financijskog poslovanja

 

XX. PRESTANAK  RADA  DRUŠTVA

Članak 60.

 

Društvo može prestati sa radom temeljem:

1)   Odluke Skupštine Društva o prestanku djelovanja udruge natpolovičnom većinom svih punopravnih punoljetnih članova

2)   Odlukom o pripajanju drugoj udruzi, spajanju s drugom udrugom ili podjelom udruge razdvajanjem

3)   Pravomoćnom odlukom Suda o ukidanju Društva

4)   pokretanjem stečajnog postupka

5)   proteka dvostruko više vremena od vremena predviđenog za održavanje redovne sjednice Skupštine, a ona nije održana

 

Članak 61.

 

1)   Po prestanku rada Društva, financijska sredstva iz javnih izvora sukladno Zakonu vratit će se u proračun iz kojeg su financijska sredstva dodijeljena.

2)   U slučaju prestanka postojanja Društva imovina se nakon mirenja vjerovnika i troškova likvidacijskog, sudskog i drugih postupaka, predaje udruzi, ustanovi ili zakladi koje imaju iste ili slične statutarne ciljeve, na osnovi odluke Skupštine ili Predsjedništva Društva

3)   U slučaju da se iz bilo kojeg razloga Skupština ili Predsjedništvo Društva ne mogu sastati i donijeti odluku iz prethodnog stavka, preostalu imovinu stječe lokalna samouprava u kojoj Društvo ima sjedište

4)   Imovina Društva ne može se dijeliti osnivačima, članovima Društva, osobama ovlaštenim za zastupanje, zaposlenicima ili s njima povezanim osobama

 

XXI. RJEŠAVANJE SPOROVA I SUKOBA INTERESA

Članak 62.

 

1)   U slučaju potrebe, sporovi se rješavaju medijacijom uz pomoć neovisnog posrednika

2)   U slučaju sukoba interesa odlućuje Predsjedništvo Društva

3)   Sukobom interesa smatra se kada članovi tijela upravljanja u obavljanjuu svojih dužnosti u udruzi dođu u situaciju da svojom odlukom ili drugim djelovanjem pogoduju sebi ili sebi bliskim osobama, a nauštrb interesa udruge ili njenih članova

 

XXII. PRIJELAZNE  I  ZAVRŠNE  ODREDBE

Članak 63.

 

Ustroj Društva i donošenje općih akata društva uskladit će se s odredbama ovog Statuta najkasnije u roku od 6 mjeseci od dana stupanja na snagu ovog Statuta.

 

Članak 64.

 

Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja, te istim danom prestaje važiti dosadašnji Statut Društva.

 

 

Varaždinu, 24.9.2015.                                                     Predsjednica Društva multiple skleroze

Varaždinske županije

Irena Vrdoljak dipl.oec.

 

Zapisnik 

 

 

 

Leave a Comment