Etički kodeks Društva multiple skleroze Varaždinske županije

UVOD
Društvo multiple skleroze Varaždinske županije (DMSVŽ) prihvaća ovaj Etički kodeks, kao model
ponašanja njezinih članova u svim aktivnostima vezanim uz rad Društva.
Etički kodeks sastoji se od Preambule, Temeljnih načela i Etičkih standarda. Kodeks je podložan
stalnim promjenama i eventualnim preinakama, kako kroz praksu rada samog Društva, tako i
usklađivanjm sa standardima civinog društva i ukupnim dostignućima na području zaštite ljudskih
prava, poglavito prava osoba sa invaliditetom.
Članstvo u Društvu multiple skleroze Varaždinske županije, obvezuje članove da neprekidno
razvijaju svijest o etičkim pitanjima, te da se pridržavaju ovog kodeksa. Povreda odredbi ovog
kodeksa razmatra Stegovni sud DMSVŽ, koji procjenjuje težinu povrede i određuje sankcije.

PREAMBULA
Etički kodeks predstavlja minimalni zajednički sustav vrijednosti, koji članovi Društva uvažavaju u
svom djelovanju.
U svom području djelovanja članovi nastupaju kao nezavisne osobe, te dopunjuju i oplemenjuju
pravila dana ovim Kodeksom, svojim sustavom humanističkih vrijednosti.
Odgovornost je i zadaća članova Društva ostvarenje najviših etičkih standarda vlastitog
ponašanja. Članovi Društva dužni su poticati etično ponašanje kod svih pojedinaca s kojima
dolaze doticaj kroz akivnosti vezane uz rad Društva, te savjetovati se sa ostalim članovima oko
eventualno etički dvojbenih aktivnosti samog Društva, ili ukoliko ima etičkih dvojbi oko aktivnosti
vezanih uz rad u Društvu, a sve u cilju sprječavanja ili izbjegavanja neetičnog ponašanja.

TEMELJNA NAČELA
Uvažavanje ljudskih prava i dostojanstva osobe
U svom radu i djelovanju članovi Društva obvezuju se u svakoj prilici skrbiti o poštivanju temeljnih
ljudskih prava, dostojanstva i vrijednosti svih ljudi, te poglavito skrbiti da djelovanje i aktivnosti
samog Društva ne bi kršili ta prava.
Članovi Društva nastoje u svom radu otkloniti sve oblike diskriminacije, spolne, vjerske,
nacionalne, političke ili svjetonazorske te se i kroz Etički kodeks DMSVŽ obvezuju odbiti
sudjelovanje u bilo kakvom obliku neetičkih aktivnosti, koje bi mogle narušiti temeljna ljudska
prava, dostojanstvo, kao i pravo na privatnost i tajnost podataka koje Društvo prikuplja u okviru
svoje djelatnosti.
Kompetentnost
Članovi Društva svjesni su granica vlastitog znanja i kompetetnosti, te u aktivnostima Društva
sudjeluju u onim segmentima za koje su kvalificirani, nastojeći pritom kad god je moguće u
aktivnosti Društva uključiti stručne osobe.
U onim područjima djelatnosti u kojima nisu utvrđeni pouzdani strukovni standardi, članovi
poduzimaju nužne mjere opreza s ciljem zaštite osoba s kojima dolaze u doticaj i na koje bi
njihova aktivnost mogla imati utjecaj.
Članovi Društva svjesni su važnosti znanstvenih i verificiranih spoznaja u svojem području
djelovanja.
Odgovornost
Članovi Društva moraju biti svjesni odgovornosti prema osobama s kojima dolaze u doticaj, te u
svakoj prilici nastojati izgraditi pozitivni stav javnosti prema potrebi šireg društvenog angažmana
na problematici istraživanja i rada sa osobama oboljelim od multiple skleroze.
Članovi Društva teže promicanju ciljeva Društva, i u ovim nastojanjima moraju biti otvoreni i
uvažavati potrebe drugih.
Članovi Društva moraju odgovorno i realno prezentirati rezultate svojih i tuđih projekata i drugih
aktivnosti Društva

ETIČKI STANDARDI
1.Opći standardi
1.1.Primjenivost Etičkog kodeksa
Ovaj se Etički kodeks odnosi na sve članove Društva i sve njegove projekte ili djelatnosti. Ostale
aktivnosti članova Društva, koje se ni u kojem elementu ne poklapaju s djelovanjem Društva
posve su privatne i na njih se ovaj Kodeks ne odnosi.
Osobni asistenti, volonteri, civilni ročnici i druge osobe uključene u rad Društva, odnosno osobe
koje pružaju izravnu ili neizravnu pomoć članovima Društva dužni su se pridržavati Etičkog
kodeksa jednako kao i članovi Društva.

1.2. Problemi u radu Društva
Članovi Društva svjesni su da osobni problemi i međusobna nerazumijevanja mogu utjecati na
učinkovitost rada Društva. S tim u skladu dužni su izbjegavati poduzimanje bilo kakvih aktivnosti
koje bi mogle nepovoljno utjecati na sudionike u projektima ili druge osobe s kojima dolaze u
doticaj.

1.3. Zloupotreba ciljeva i rada Društva
Članovi Društva svjesni su da njihov rad i aktivnost, te posebice procjene koje iz toga proizlaze
mogu utjecati na život drugih, te stoga moraju biti krajnje oprezni da se njihova uloga ne bi na bilo
koji način zloupotrijebila.
Članovi Društva ne sudjeluju u aktivnostima, kada se može pretpostaviti da bi se njihove
aktivnosti ili dobiveni podaci iz provedenih projekata mogli krivo koristiti, osim ako za to ne
postoje predviđeni korektivni mehanizmi.
Članovi Društva ne sudjeluju u aktivnostima koje su usmjerene manipulaciji pojedinaca, skupina
ili javnog mijenja, a u službi su promocije bilo čijih partikularnih interesa.
Ako član Društva uoči zloupotrebu ili pogrešnu intepretaciju rezultata aktivnosti ili dobivenih
podataka iz provedenih projekata Društva, dužan je poduzeti odgovarajuće korake da ispravi ili
na najmanju moguću mjeru svede učinke ovakve zloupotrebe ili pogrešne interpretacije.

1.4. Dokumentacija rada
Članovi Društva uredno pohranjuju dokumentaciju o vlastitom radu u Društvu s ciljem olakšavanja
svojeg kasnijeg rada, i rada ostalih članova, sve u skladu sa zakonskim i internim propisima.

2. Projekti
Svi projekti koje Društvo podržava, pokreće ili pomaže u pronalaženju financijskih sredstava za
njihovu realizaciju moraju biti temeljena na valjanim postupcima i tehnikama koje daju potrebne i
dostatne podatke za interpretacju, te su u skladu s namjenom za koju se koriste.
Društvo je obvezno zahtijevati od svih stručnih osoba angažiranih na projektima da se strogo
pridržavaju svojih pravila struke.
Društvo je obvezno zahtijevati precizan opis primjenjenih postupka, namjene, valjanosti i
pouzdanosti projekta.
Sudionici projekta moraju biti upoznati sa svrhom projekta.

3. Zaštita tajnosti i privatnosti podataka

3.1. Suglasnost za prikupljanje podataka
Pri testiranjima i mjerenjima obavljenim u sklopu pojedinih projekata ili drugih aktivnosti Društva,
članovi Društva obvezuju se pojedincima ili institucijama uključenim u projekt pojasniti prirodu
podataka koje će prikupiti, kao i o mogućem budućem korištenju i zaštiti tih podataka.
Za svako prikupljanje podataka mora se dobiti suglasnost uključenih osoba i institucija, pri čemu
je nužno pružiti im odgovarajuća objašnjenja.
Za osobe koje nisu u stanju preuzeti ogovornost za sudjelovanje u istraživanju nužno je priskrbiti
odobrenje zakonski nadležne osobe ( roditelja ili staratelja).
Dijete ima pravo odbiti sudjelovanje u projektu čak i ako je roditelj ili staratelj potpisao pristanak.

3.2. Čuvanje tajnosti podatka
Povjerljive osobne podatke o sudionicima u projektima Društvo, kao i stručne osobe angažirane u
tim projektima, mogu davati na uvid trećim osobama ili institucijama samo i isključivo uz pristanak
uključenih osoba, a kad je riječ o djeci, onda isključivo uz pristanak roditelja ili staratelja.

3.3. Informiranje o ciljevma i prirodi projekta
Članovi Društva ne smiju neistinito informirati sudionika projekta o ciljevima, prirodi i sadržaju
projekta.

3.4. Izvještavanje o rezultatima projekta
Izvještaji o rezultatima projekta moraju biti istiniti. Falsificiranje podataka negira temeljna etička
načela i smisao projekta.
Nakon projekta Društvo je dužno omogućiti zainteresiranim znanstvenim osobama uvid u
pohranjene podatke. Na taj način može se izvršiti reanaliza i verifikacija. Pri tome je nužno zaštiti
tajnost podataka o sudionicima projekta.
Članovi Društva ne daju na uvid rezultate projekta osobama koje nisu kvalificirane za korištenje
takvih podataka, osim kada je to potrebo samim sudionicima projekta, čuvajući pritom pravo na
privatnost.

4. Nastupi u javnosti

4.1. Definicija javnih nastupa
Članovi Društva promiču ciljeve za koje se zalaže Društvo u svim javnim nastupima.
Javnim se nastupima smatraju svi oblici izdavanja pisanih, audio ili video materijala, publiciranje u
časopisima, izjave, intervjui i komentari dati javnim glasilima, te nastupi na javnim skupovima i
predavanjima.

4.2. Odgovornost za javne nastupe
Članovi Društva preuzimaju potpunu osobnu odgovornost za vlastite javne nastupe. Ovi moraju
biti u skladu s Etičkim kodeksom Društva.

4.3. Nastupi u javnim glasilima
U javnim nastupima članovi Društva ne smiju davati netočne ili nejasne podatke koji bi mogli
primatelja informacije dovesti u zabludu. Članovi Društva dužni su davati točne podatke o Društvu
i njegovim aktivnostima i projektima. Za javne nastupe u ime Društva članovi ne smiju tražiti niti
prihvatiti materijalnu naknadu. Kada nastupaju ili kada komentiraju neke pojave putem javnih
glasila, pisanih članaka, radio ili televizijskih nastupa, članovi Društva moraju nastojati da njihovi
nastupi te iznesene tvrdnje i sveukupno ponašanje bude u skladu s Etičkim kodeksom Društva i
Statutom Društva.

5. Rješavanje etičkih pitanja u DMSVŽ

5.1. Razrješavanje etičkih pitanja
Kada član Društva nije siguran je li određena situacija ili druga planirana aktivnost u skladu s
Etičkim kodeksom Društva mora se savjetovati s tijelom Društva ili članom Društva koji je upoznat
s etičkim pitanjima i problemima ili sa Sudom časti.

5.2. Neformalo rješavanje etičkih pitanja
Član Društva koji uoči da drugi član krši etičke principe ponašanja, dužan je na to upozoriti i na
neformalan način pokušati pomoći u razrješenju problema.

5.3. Prijava kršenja Etičkog kodeksa
Ukoliko se očito kršenje Etičkog kodeksa nikako ne može razrješiti na kolegijalan i neformalan
način, član je dužan izvjestiti Stegovni sud Društva, koji poduzima odgovarajuće mjere iz svoje
nadležnosti. Neistinita prijava za koju se dokaže kako je podnesena iz zlonamjernosti, također
povlači stegovni postupak.

5.4. Suradnja sa Stegovnim sudom
Svi članovi Društva moraju surađivati sa Stegovnim sudom Društva u kontroli i promociji etičkih
pitanja. Neopravdano odbijanje suradnje je samo po sebi kršenje Etičkog kodeksa Društva.

6. Završne odredbe
Članovi Društva osobni asistenti, volonteri, civilni ročnici i druge osobe uključene u rad Društva
imaju pravo i obvezu upoznati se s odredbama etičkog kodeksa Društva.
Etički kodeks Društva stupa na snagu s danom usvajanja.

Predsjednica Društva multiple skleroze
Varaždinske županije
Irena Vrdoljak dipl.oec.
__________________________

U Varaždinu, 30.05.2007.godine